Artikel 1 – Algemeen

1.1   Kill them with your Colour is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder dossiernummer 61195855

1.2   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van KTWYC. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van KTWYC.

1.3   Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. KTWYC behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.4   Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door KTWYC erkend.

1.5   Ingeval van verschil tussen deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, prevaleert het bepaalde in de opdrachtbevestiging.

 

Artikel 2 – KTWYC

Adres

Kill them with your Colour

Burgemeester Amersfoordtlaan 33

1171 DM Badhoevedorp

Telefoon: 0642173869

E-mail info@killthemwithyourcolour.nl

KvK-nummer 61195855

 

Artikel 3 – Gegevens

3.1 Indien een bestelling wordt plaatst bij KTWYC, worden persoonsgegevens opgenomen in het klantenbestand van KTWYC. KTWYC houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal  persoonsgegevens niet verstrekken aan derden.

3.2 KTWYC respecteert de privacy van de gebruikers van de webshop en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

 

 

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 Een overeenkomst tussen KTWYC en de afnemer komen tot stand nadat een bestelling door KTWYC in behandeling is genomen.

4.2 KTWYC behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen, bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling.

 

Artikel 5 – Afbeeldingen en specificaties

5.1 Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van KTWYC gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 6 – Prijzen

5.2 KTWYC is gerechtigd tussentijds de prijzen te verhogen, indien factoren waarop de

prijzen zijn gebaseerd wijzigen. Hieronder wordt onder meer bedoeld wijziging van

belastingen en heffingen, alsook tussentijdse verhogingen van leveranciers.

5.3 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

5.4 Alle prijzen op de site zijn in EURO’s en inclusief 21% BTW.

 

Artikel 6 – Betaling

6.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens de bestelprocedure.

6.2 KTWYC behoudt de eigendom van alle door haar geleverde zaken, totdat de koper volledig aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

6.3 Indien de Opdrachtgever zich niet houdt aan de bepalingen van de overeenkomst, zijn betalingsverplichtingen, surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement verkeert, is Just Iris zonder enige sommatie, in gebreke stelling of gerechtelijke tussenkomst gerechtigd het gehuurde / gekochte terstond terug te nemen en de overeenkomst te beëindigen.

6.4 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

6.5 In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

 

Artikel 7 – Levering

7.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

7.2 Bestellingen die via iDeal  of creditcard betaald zijn, worden binnen  5 werkdagen geleverd.

7.3 Aan de leveringsplicht van KTWYC zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door KTWYC geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

 

Artikel 8 – Garanties

8.1 De afnemer is verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde bestelling verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan KTWYC) deze gebreken onmiddellijk te melden aan KTWYC door een e-mail te sturen naar info@killthemwithyourcolour.nl. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 5 dagen na levering aan KTWYC te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking en in ‘nieuwstaat’ verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

 

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud

9.1 Eigendom van alle door KTWYC aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij KTWYC zolang de afnemer de vorderingen van KTWYC uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van KTWYC wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

9.2 De door KTWYC geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

9.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

9.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan KTWYC of een door KTWYC aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin KTWYC haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

9.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht KTWYC zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

 

 

Artikel 10 – Intellectuele eigendomsrechten

10.1 De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de website, sociale media kanalen en e-mails, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s, ontwerpen, schetsen en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij KTWYC, haar licentiegevers, de fabrikanten van de betreffende producten en/of derden aan wie KTWYC niet gelieerd is.

10.2 De Afnemer/bezoeker/consument mag (delen van) de website niet op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van één hardcopy.

10.3 Daarnaast mag u geen veranderingen in de geleverde producten aanbrengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

10.4 U mag alleen een hyperlink naar de website aanbrengen indien dat gebeurt voor slechts informatieve doeleinden. Het aanbrengen van een hyperlink voor enig ander doel, zoals een commercieel doel, is dus verboden.

 

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

11.1 KTWYC is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Tevens is KTWYC niet aanspreekbaar voor het onjuist opvolgen van de verzorgingsinstructies/reinigingsinstructies.

 

Artikel 12 – Overmacht

12.1 KTWYC is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

12.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van KTWYC alsmede van hulppersonen, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

12.3 KTWYC behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is KTWYC gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

12.4 Indien KTWYC bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 13 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen KTWYC en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Amsterdam kennis, tenzij KTWYC er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter,zoals een commercieel doel, is dus verboden.

 

Artikel 14: Wijziging van deze algemene voorwaarden

14.1 KTWYC behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan

te vullen.

14.2 KTWYC zal gemelde bezwaren van de Opdrachtgever serieus overwegen, en kan de

betreffende wijzigingen intrekken of aanpassen op basis van deze bezwaren. Indien

KTWYC een bezwaar passeert, verkrijgt de Opdrachtgever het recht de overeenkomst

te beëindigen.

14.3 Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of

vernietigbaar blijkt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden

onverminderd van kracht. KTWYC en de Opdrachtgever zullen dan in overleg treden

om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen

te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke

bepalingen in acht worden genomen.